กิจกรรมเสียงตามสาย


โครงการเสียงตามสาย

ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 18    ตัวบ่งชี้  18.1 ,  18.2
ผู้รับผิดชอบ นางสาวดรุณี   มิ่งสมร นายนิรุทธิ์  อุทาทิพย์
หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กำหนดให้ชุมชน
มีบทบาทในการศึกษาของโรงเรียนอย่างมาก  โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  สถานศึกษา
มีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน  องค์กรทางศาสนา  สถาบันทางวิชาการ  และองค์กรภาครัฐและเอกชน
เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน  ดังนั้นการประสานงานเพื่อให้เกิดผล       ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น
งานประชาสัมพันธ์เป็นการนำเสนอผลงานการปฏิบัติงาน   และรายงานความก้าวหน้าภายในโรงเรียนไปสู่ชุมชน  เพื่อให้ชุมชน  และผู้ปกครองนักเรียนทราบ  และนอกจากนี้ยังเป็นการขอบคุณผู้ที่มีอุปการคุณกับโรงเรียน  ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนขึ้น
วัตถุประสงค์
1  เพื่อเป็นการเผยแพร่ข่าวสาร  เกียรติยศ  ชื่อเสียง   เกียรติภูมิ  และความสามารถของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนสู่ชุมชน
2  เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน  และให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
3  เพื่อขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนการศึกษา
4  เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน  ระหว่างบ้าน   องค์กรศาสนา  สถาบันทางวิชาการ  องค์กรภาครัฐและเอกชน
เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1  จัดทำเอกสารแผ่นพับ   เผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหว  ความก้าวหน้าของโรงเรียนสู่ชุมชน  เดือนละ   1   ครั้ง
2  พัฒนาเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย   ตลอดปีการศึกษา
3  ร่วมงานกิจกรรมวันสำคัญของชาติ   วันสำคัญทางศาสนา  และอื่น ๆ

ด้านคุณภาพ
1  ชุมชนและสังคม   ได้รับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหว   ความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาและกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น
2  โรงเรียนและชุมชนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน

โดย : นางสาวดรุณี  มิ่งสมร

Advertisements

ภาพกิจกรรม ขณะจัดรายการ

ภาพกิจกรรม  ขณะจัดรายการ

combasic1


สวัสดีชาวโลก – -‘

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!